Domestic premiere of the film ‘My Lake’ by Gjergj Xhuvani

my-lake-poster-print

The feature film ‘My Lake’ written and directed by Gjergj Xhuvani will have its Macedonian premiere at this year’s edition of Cinedays, which will take place in Skopje from 18 to 24 September.

‘My Lake’ will be shown on 21 September, at 8 PM at Park Ibni Pajko.

The film is officially supported by the Film Agency of Macedonia, with Focus Pocus Films as a minority co-producer. The film tells the story of Kristo, his childhood, his coming of age and the destinies of the people around him in a small place beside Prespa Lake.

Филмот „Моето езеро“ на Ѓерг Џувани ќе ја има својата премиера во рамките на овогодинешното издание на Синедејс, кој ќе се одржи на повеќе локации во Скопје од 18 до 24 септември.

„Моето езеро“ ќе биде прикажан на 21 септември, во 20:00 часот во Парк Ибни Пајко.

Филмот е официјално поддржан од Агенцијата за филм, и е во копродукција на Фокус Покус Филмс. Ја следи приказната на Кристо, неговото детство, растење и судбините на луѓето околу него во едно мало место покрај Преспанското езеро.